Životné poistenie a jeho správne nastavenie

Začnem príbehom z praxe... 

Nedávno som svojmu klientovi riešil poistenie bicykla proti krádeži. Vravel mi, že je drahý a bojí sa, že mu ho ukradnú. Keď som sa opýtal, či má takto poistený aj svoj život a zdravie tak odpovedal, že nie, lebo je mladý a „nič mu nie je“. Hovorím mu: „Ideálna situácia!“ Človek by si totiž mal uzatvoriť poistenie keď je mladý a „nič mu nie je“. Vtedy je životné poistenie najlacnejšie a najdostupnejšie. V čase keď je starší a má zdravotné problémy, je častokrát nepoistiteľný, resp. je životné poistenie drahé. 

Z tohto vyplýva že si často poisťujeme majetok, ale zabúdame na to najcennejšie čo máme - naše zdravie.

V dnešnej dobe je totiž bežné, že si poisťujeme dom, auto, či dovolenku. Dôvod, pre ktorý sa to deje je prostý – je pre nás prijateľnejšie platiť si poistku za pár EUR mesačne a v prípade vyššie spomenutých rizík neplatiť nič za škodu či opravu alebo prípadne výmenu za nový kus.

Cieľom životného poistenia je však ochrana toho najdôležitejšieho v našom živote a to nášho zdravia resp. následkov jeho zmien počas života a pred tragickými udalosťami, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia fungovanie poistenej osoby, resp. jeho pozostalých. 

Hovoríme o tzv. „veľkých rizikách“ ako sú: smrť, invalidita, dlhodobá PN, trvalý následok úrazu alebo diagnostikovanie vážnej choroby. Tieto udalosti spôsobia zmeny vo fungovaní v bežnom živote, a často aj obrovské problémy , ktoré narušia fungovanie nie len poistenej osoby, ale celej rodiny. Preto by každé kvalitné životné poistenie malo obsahovať minimálne poistenie týchto piatich rizík. 

Na krytie použijeme produkt rizikového životného poistenia a hybridy typu investičných poistiek necháme tam kde patria - do minulosti. 

 
Poďme si teda rozobrať „veľké riziká“, ktoré by malo obsahovať každé dobre nastavené životné poistenie. Jednotlivé poistenia popíšem niekoľkými vetami a následne navrhnem nastavenie daného poistenia v skratke.

1.Poistenie smrti

Účelom poistenia smrti je krytie záväzkov poisteného v prípade smrti. Do záväzkov zarátavame splácanie hypotéky, náklady spojené s chodom domácnosti a náklady spojené s výchovou detí. Poisťovne ponúkajú dva varianty poistenia smrti: poistenie akejkoľvek smrti s konštantnou poistnou sumou a poistenie akejkoľvek smrti s  klesajúcou poistnou sumou. Ako už zo samotného názvu vyplýva, konštantná poistná suma znamená, že výška krytia sa počas celej doby poistenia nemení. Naopak, pri poistení s klesajúcou poistnou sumou výška krytia klesá každý rok o takú n-tinu, koľko rokov zostáva do konca poistenia. Vďaka tomu sa dá poistenie nastaviť šikovne podľa záväzkov v danom čase, keďže každým rokom nám klesá nielen zostatok hypotéky, ale aj náklady na výchovu detí.

Nastavenie poistenia smrti

 • spočítať výšku záväzkov,
 • proporcionálne rozdeliť výšku záväzkov medzi manželov/partnerov,
 • od poistných súm odpočítať hodnotu majetku v dôchodkových pilieroch a dlhodobých investíciách oboch manželov/partnerov,
 • výsledne poistné sumy nastaviť v poistení smrti s klesajúcou poistnou sumou.

Správne nastavenie dôchodkových pilierov a dlhodobé investovanie zabezpečí poistenému z dlhodobého hľadiska vyššie krytie aj napriek klesajúcej poistnej sume. 

2.Poistenie invalidity

Poistenie invalidity vnímam ako najdôležitejšie pripoistenie a to z dôvodu, že z ekonomického hľadiska je invalidita horšia ako smrť. Pri smrti človeka ostanú záväzky (dlhy), ale samotný človek už nepredstavuje náklad pre domácnosť. Naopak, ak sa človek stane invalidom, jeho záväzky ostávajú, príjem do rodinného rozpočtu sa zníži (https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s) a samotný človek predstavuje ďalší náklad pre domácnosť. 

Invalidita je zníženie pracovnej schopnosti o určité percento:

 • čiastočná invalidita – od 41% do 70%
 • plná invalidita – nad 71% 

Poisťovne ponúkajú poistenie invalidity formou jednorazovej výplaty, alebo formou mesačnej renty. Pri oboch formách si viete nastaviť rozsah čiastočnej alebo plnej invalidity (niektoré poisťovne ponúkajú pri jednorazovej forme verziu s konštantnou poistnou sumou, alebo klesajúcou poistnou sumou). Pri forme jednorazovej výplaty je veľkou výhodou to, že v prípade, ak Vám Sociálna poisťovňa v budúcnosti odoberie status invalida, vyplatené peniaze Vám ostávajú. Problémom pri jednorazovej výplate je však nastavenie poistnej sumy. Je ťažké určiť poistnú sumu, ktorú by som potreboval jednorazovo vyplatiť, aby som dokázal prežiť ak by som sa od zajtra stal invalidom. Naopak, pri forme mesačnej renty si viem vypočítať akú sumu mesačne budem potrebovať, keďže poznám rentu, ktorú by mi vyplácal štát a poznám aj výšku svojich mesačných nákladov. Pri tejto forme je však problémom, že v prípade odobratia statusu invalida Sociálnou poisťovňou (resp. zníženia percenta), komerčná poisťovňa prestane vyplácať poistné plnenie. 

Nastavenie poistenia invalidity

 • ideálne je nastavenie akéhokoľvek stupňa invalidity s jednorazovou výplatou na aspoň 5 rokov príjmov (takéto poistenie patrí medzi najdrahšie a nie každý si to môže dovoliť, preto nižšie popíšem iné riešenie),
 • poistenie akejkoľvek invalidity s klesajúcou poistnou sumou,
 • pravidelne investovanie teda tvorba majetku, ktorý Vás bude kryť v budúcnosti, v čase kedy bude poistná suma klesať. 

Cieľom tejto stratégie je byť krytý vysokou sumou na začiatku poistenia, teda v čase kedy človek ešte nemá vytvorenú dostatočnú rezervu. Inými slovami, ak sa človek stane invalidom v mladom veku (bez vytvorenej finančnej rezervy) príjem mu zabezpečí vysoká poistná suma. Ak sa naopak stane invalidom napríklad po 50-ke, nižšiu poistnú sumu mu dorovná vybudovaný majetok/finančná rezerva.

Pre klientov, ktorí majú hypotéky, ponúkajú poisťovne zaujímavé pripoistenie „zdieľane riziko invalidity alebo smrti“

3.Poistenie kritických chorôb

Cieľom tohto pripoistenia je poskytnúť poistenému v prípade diagnostikovania niektorej z chorôb zo zoznamu, okamžité plnenie, ktoré vie použiť na krytie nákladov spojených s liečbou a v konečnom dôsledku tak zvýšiť pravdepodobnosť prežitia bez následkov. Najčastejšia diagnostikovaná choroba – rakovina tvorí viac ako 50% hlásených poistných udalostí z tohto pripoistenia. Smutnou správou je fakt, že slovenské verejné zdravotníctvo aktuálne prepláca len 26 zo 75 inovatívnych liekov na liečbu rakoviny. 

Nastavenie poistenia kritických ochorení

 • poistnú sumu nastaviť na minimálne 12-násobok mesačného príjmu klienta,
 • poistná suma by nemala byť nižšia ako 12 000€, čo predstavuje napríklad priemerné náklady na liečbu rakoviny. 

4.Poistenie trvalých následkov úrazu

Zmyslom tohto pripoistenia je jednorazová kompenzácia v prípade úrazov, ktoré zanechajú trvalé poškodenie vedúce k dlhodobému zníženiu kvality života klienta. V dnešnej dobe poisťovne ponúkajú už len poistenie s tzv. progresívnym plnením. Úlohou progresívneho plnenia je zohľadnenie závažnosti poškodenia. Určite sa zhodneme na tom, že kvalitu vášho života ináč ovplyvní ak prídete o vybitý zub, stratíte ruku, alebo nedajbože stratíte zrak. Práve kvôli tomu poisťovne od určitej výšky poškodenia vyplácajú vyššie percento ako je uvedené v tabuľke náhrad za jednotlivé následky úrazu. (Pri vybitom zube, ktoré má v tabuľke náhrad pridelené 1%, dostane poistený 1% z poistnej sumy. Avšak pri strate nohy v členkovom kĺbe s poškodením v tabuľke náhrad 40%, vyplatí poisťovňa až 100% (v závislosti od poisťovne) dojednanej poistnej sumy.) 

Nastavenie poistenia trvalých následkov úrazu

 • poistnú sumu nastaviť na 18 až 24-násobok čistej mzdy klienta,
 • štandardne sa jedná o sumu v rozmedzí 20 000 až 50 000 EUR,
 • optimalizácia tohto poistenia pomocou pridania postenia trvalých následkov úrazu od poškodenia 50% (ponúkajú len niektoré poisťovne). 

5.Poistenie dlhodobej práceneschopnosti

Poistenie PN ma slúžiť na dorovnanie rozdielu v príjme, ktorý poistenému vznikne počas PNky. Nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa počas PNky je na úrovni 55% hrubej mzdy (max. dávka je 1 224€ a maximálne po dobu 1 roka). Poisťovne ponúkajú aj pri tomto pripoistení niekoľko možností, pričom hlavné rozdiely sú v dvoch parametroch: 

dĺžka karenčnej doby: Určuje minimálnu dobu, počas ktorej musí byť poistený na PN, aby mal nárok na poistné plnenie. Najviac využívaný variant poistenia PN je karenčná doba 28 alebo 29 dní, ale poisťovne ponúkajú aj varianty s 15 dňami, prípadne 60 dňami. Samozrejme platí, že najkratšia karenčná doba je najdrahšia.

spôsob vyplácania: Denná dávka môže byť vyplácaná od 1. dňa spätne, ak je dosiahnutá karenčná doba, alebo od dňa minimálnej dĺžky karenčnej doby smerom dopredu. 

Nastavenie poistenia PN

 • toto poistenie určite odporúčam klientom, ktorých mesačné výdavky sú vyššie ako výška nemocenskej dávky (55% hrubej mzdy), ktorú by dostávali od štátu ak by išli na PN,
 • nastavenie jednotlivých parametrov (karenčná doba a spôsob vyplácania) záleží od výšky rezervy, ktorú ma klient vybudovanú. 

Toto je stručný pohľad na „veľké rizika“, ktoré by mali byť súčasťou každého dobrého poistenia. Jedná sa o citlivú a komplexnú tému a preto je každého klienta potrebné posudzovať individuálne, keďže každý klient má inú životnú situáciu, iné záväzky a vytvorenú inú finančnú rezervu. 

Práve preto odporúčam nastavenie životného poistenia konzultovať s odborníkom, ktorý vám pripraví ponuku na mieru. Skúsenosti hovoria, že dobre nastavené životné poistenie stojí klienta 3-5% jeho čistej mzdy. A pozor, ak chcete ušetriť, uzavrite si poistenie do konca roka, keďže od 1. januára budete o poistný rok starší, čo znamená, že poistenie bude drahšie. Autor: Ing. Viktor Jakubčin